What does Liberation Theology mean to me? By Anna Lähnn

Posted: January 24, 2011 in Uncategorized

För en svensk översättning, se längre ner

This is the first of a series of articles written by the members of the network on the theme “What is Liberation Theology”. Our first writer is Anna Lähnn.

Liberation Theology is the story of the christian faith about how God makes true and deep liberation possible for every human being, regardless of social class, color, sex, economic status etc. How?

The Christian faith says that there once was a world-wide difference between man and God. Man on Earth – powerless, and God in heaven – all-powerful. But God chose to become man, to live on Earth as man among men. To truly meet us at eye level. It is the theology of the Christian faith, our doctrine of God. And that is the foundation of Christology, the doctrine of Jesus Christ.

In our world we humans meet all too rarely on the same level. Because of selfishness, fear and other things we have built structures that prevent real meetings. We stay at different levels by placing us in boxes: male or female, adult or child, poor or rich, uneducated or educated, etc.. In this way, we never meet the person behind. We look either up (to the ones we think are above us) or down (at the ones we think are beneath us). Too often we act badly towards those we think are beneath us. The structures we have built up makes it possible by allowing us to distance ourselves. We can do things against those we have a distance to, things we never would dare or want to do against them we want to have or believe we have something in common with. This is not just about geographical distance, for this happens also in our families, in schools and workplaces.

But through the Incarnation, God has shown that it need not be like this. God himself has shown the way forward. Jesus turned it all upside down, by allowing Himself to be born as a poor child in a stable, rather than in a royal palace. Not to glorify poverty or the poor, but in order to meet even the poorest human being at eye level. Jesus allowed Himself to be born into an occupied and powerless people, to meet even the most powerless and oppressed people at eye level. Not from above, but face to face.

Throughout Jesus’ ministry, there is a common thread: Jesus eats and drinks with them that no one else wanted to have anything to do with (at least publicly), with tax collectors and prostitutes. The that everyone despiced He put on His own level. That is what it meant to eat together in public in that culture. Jesus not only healed the sick and cast out demons from the possessed: He took the leper by the hand (although by doing that, He would be regarded as ritually impure), He took the woman with bleeding in the defense so that no one could criticize her for that she, against the law, had sought Him out in a crowd and touched His clothes (and so made him ritually unclean). He protected the adulteress from punishment by pointing out to her accusers that no one escapes to somtetime break God’s commandments. He is the one who did not want to call his disciples “servant” but “friends”, despite all their shortcomings. He is the one who carried a slave task by washing their feet, to show that His leadership would not be based on that others would serve Him. And calling His disciples to learn from His example.

Since the Ascension it is the task of the Church to be the Body of Christ on Earth. It is every believers task to be Jesus’ hands and feet and continue the work that Jesus did when He lived on Earth. And one of the things we need to learn is to meet each other at eye level.

For we need to clothe the naked, give food to the hungry, give housing for the homeless and practical help to those who suffer from illness, disability or old age. But we sholud not believe that it is by us showing goodness to those who are below us, then we have understood nothing of the vindication that Jesus gave to the people He met. But from one human to another, in deep communion and understanding from the two (or more) people who understand that we all find ourselves at the same level. The structures we have built has only blinded us so that we could not see it: we are all created by the same God, we are all people that Jesus gave His life for, we all have the same dignity. When we open our eyes and see each other, then we meet each other at eye level. And then we are all truely free. Free to help when we can, and free to recieve help when we need it.

Vad betyder befrielseteologi för mig?

Befrielseteologi är den kristna trons berättelse om hur Gud möjliggör befrielse på djupet för varje människa, oavsett samhällsklass, hudfärg, kön, ekonomisk status osv. Hur?

Den kristna tron säger att det en gång fanns en världsvid skillnad mellan människa och Gud. Människan på jorden – maktlös, och Gud i himlen – allsmäktig. Men Gud valde att bli människa, att leva på Jorden, som människa bland människor. Att verkligen möta oss i ögonhöjd. Det är den kristna trons teologi, lära om Gud. Och det är grunden för kristologin, läran om Jesus Kristus.

I vår värld människor emellan möter vi alltför sällan varandra i ögonhöjd. På grund av egoism, rädsla och annat har vi byggt upp strukturer som förhindrar verkliga möten. Vi håller oss på olika nivåer genom att placera in oss i fack: man eller kvinna, vuxen eller barn, fattig eller rik, outbildad eller välutbildad osv. På det sättet behöver vi aldrig möta människan bakom. Vi ser antingen upp (till de vi tror står över oss) eller ner (till de vi tror står under oss). Alltför ofta beter vi oss illa mot dem vi tror står under oss. De strukturer vi har byggt upp gör det möjligt genom att tillåta oss att distansera oss. Vi kan då göra saker mot dem vi ser på avstånd, saker vi aldrig skulle varken våga eller vilja göra mot dem vi vill eller anser oss ha något gemensamt med. Detta handlar inte bara om geografiskt avstånd, för det finns även i våra familjer, på skola och arbetsplatser.

Men genom inkarnationen har Gud visat att det inte behöver vara såhär. Gud själv har visat vägen. Jesus vände upp och ner på allt genom att låta sig födas som ett fattigt barn i ett stall, istället för i ett kungapalats. Inte för att glorifiera fattigdomen eller de fattiga, utan för att kunna möta även de allra fattigaste i ögonhöjd. Jesus lät sig födas in i ett ockuperat och maktlöst folk, för att kunna möta även den mest maktlösa och förtryckta människan i ögonhöjd. Inte ovanifrån, utan ansikte mot ansikte.

Genom hela Jesu verksamhet går det som en röd tråd: Jesus äter och dricker med dem som ingen annan ville ha med att göra (åtminstone offentligt), med tullindrivare och prostituerade. Dem alla föraktade, dem satte Han på sin egen nivå. Det är vad det innebar att äta tillsammans offentligt i den kulturen. Jesus botade inte bara de sjuka och kastade ut demoner från de besatta: Han tog den spetälske i handen (trots att det skulle göra att Han själv betraktades som rituellt oren), Han tog kvinnan med blödningar i försvar så att ingen skulle kunna kritisera henne för att hon mot Lagen hade sökt upp Honom i en folksamling och tagit på Hans kläder (och så gjort Honom rituellt oren). Han skyddade äktenskapsbryterskan från straff genom att påpeka för hennes anklagare att ingen människa undgår att någon gång bryta mot Guds bud. Han är den som inte ville kalla sina lärjungar för “tjänare” utan för “vänner”, trots alla deras brister. Han är den som utförde en slavs uppgift genom att tvätta lärjungarnas fötter, för att visa att Hans ledarskap inte skulle bygga på att andra skulle tjäna Honom. Och som uppmanade Sina lärjungar att lära av Hans exempel.

Sedan Kristi Himmelsfärd är det Kyrkans uppgift att vara Kristi Kropp på Jorden. Det är varje troende människas uppgift att vara Jesu händer och fötter och fortsätta det verk som Jesus gjorde då Han levde på Jorden. Och en av de saker vi då behöver lära oss är att möta varandra i ögonhöjd.

För vi behöver klä den nakne, ge mat åt den hungrige, bostad åt den hemlöse och praktisk hjälp åt den som lider av sjukdom, funktionshinder eller ålderdomssvaghet. Men inte som att vi av godhet ger något av vårt överflöd till den som står under oss, då har vi inte förstått någonting av den upprättelse som Jesus gav åt de människor Han mötte. Utan från en människa till en annan, i djup gemenskap och samförstånd från två (eller flera) människor som har förstått att vi alla befinner oss på samma nivå. De strukturer vi har byggt upp har bara förblindat oss så att vi inte har kunnat se det: vi är alla skapade av samme Gud, vi är alla människor som Jesus har gett Sitt liv för, vi har alla samma människovärde. Och när vi öppnar våra ögon och ser varandra, då ser vi varandra i ögonhöjd. Och då är vi alla fria. Fria att hjälpa när vi kan, och fria att ta emot hjälp när vi behöver.

Advertisements
Comments
  1. Anna Lähnn says:

    Anna Lähnn, faktiskt! Lennart, du har missat ett n :-p

  2. Karin Ingridsdotter says:

    Amen! Fantastiskt bra skrivet, Anna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s